Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gebruiker: de besloten vennootschap Career Control F B.V. of de aan haar gelieerde (rechts)personen, waaronder maar niet uitsluitend Career Control Consultancy B.V.;
2. Gedetacheerde: iedere natuurlijke persoon die in loondienst bij Gebruiker werkzaam is of op basis van een overeenkomst van opdracht voor Gebruiker werkt;
3. Kandidaat: iedere (rechts)persoon die door Gebruiker wordt voorgedragen om als, Gedetacheerde en/of werknemer werkzaamheden te gaan verrichten;
4. Klant: iedere (rechts)persoon die een Opdracht aangaat of is aangegaan met Gebruiker of een aan Gebruiker gelieerde vennootschap;
5. Opdracht: de afspraken, overeengekomen in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan Gebruiker dienst(en) ten behoeve van Klant verricht en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
6. Opdrachtgeverstarief: het door de Klant aan Gebruiker verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders schriftelijk vermeld;
7. Detachering: de opdracht van de Klant aan Gebruiker tot het ter beschikking stellen van een Gedetacheerde voor het onder toezicht van de Klant uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden;
8. Detavast: de opdracht van de Klant aan Gebruiker tot het ter beschikking stellen van een Gedetacheerde voor het onder toezicht van de Klant uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden tegen een vooraf overeengekomen aantal voor Gebruiker aan de Klant te declareren uren;
9. Werving en selectie: de opdracht van de Klant aan Gebruiker om zich in te spannen een geschikte kandidaat voor de Klant te werven en/of selecteren.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Gebruiker in het kader van Detachering, Detavast, Werving en Selectie en/of overige met haar aangegane (rechts)handelingen.
2.2 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Gebruiker en de Klant, wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en Opdrachten met Gebruiker.
2.4 Gebruiker is nimmer gebonden aan eventueel bestaande algemene voorwaarden van de Klant en wijst deze op voorhand uitdrukkelijk af.

Artikel 3: Duur opdracht
3.1 Een Opdracht van de Klant wordt door Gebruiker aangegaan voor de duur zoals deze is omschreven in de door Gebruiker aan de Klant verstrekte opdrachtbevestiging of de tussen Gebruiker en de Klant ondertekende overeenkomst. Voor zover daarin geen nadere tijdsduur is vermeld, zal de overeenkomst zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Ingeval van Detavast is de duur in de overeenkomst vastgesteld op basis van een door Gebruiker en de Klant vastgesteld aantal door Gebruiker aan de Klant te declareren uren.
3.2 Elk der partijen is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen en wel met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn doch ten minste een opzegtermijn van tien werkdagen. Het in dit artikel bepaalde geldt niet ten aanzien van Detavast.
3.3 Voor zover de Opdracht is aangegaan voor bepaalde tijd of indien er sprake is van Detavast, is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.4 In afwijking van het in dit artikel bepaalde kan Gebruiker de Opdracht met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt dan wel onder curatele wordt gesteld, of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest dan wel bij ontbinding van de rechtspersoon, of in andere gevallen waarin het aannemelijk is dat de Klant niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.
3.5 Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet nakomt, na hiertoe te zijn aangemaand of in gebreke te zijn gesteld, kan naar keuze van Gebruiker, de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort of de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder betaling van enige vergoeding, onverminderd het recht op schadevergoeding.
3.6 Indien Gebruiker de Opdracht beëindigt op grond van artikel 3.4 en 3.5 bepaalde, worden alle vergoedingen die de Klant aan Gebruiker verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar. Gebruiker kan alle bijkomende kosten ingevolge de voortijdige beëindiging van de Opdracht doorbelasten aan de Klant.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1 In de door Gebruiker aan de Klant verstrekte opdrachtbevestiging, zullen de financiële voorwaarden nader worden gespecificeerd.
4.2 Betaling van een factuur van Gebruiker dient telkens binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum aan Gebruiker plaats te hebben gevonden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
4.3 Indien een factuur van Gebruiker niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt de Klant onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en is deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1% per kalendermaand.
4.4 Indien de Klant de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient zij dit binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen aan Gebruiker te melden. Na deze periode vervalt het recht van de Klant om de factuur te betwisten.
4.5 De Klant is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van een factuur van Gebruiker.
4.6 De Klant dient te allen tijde op het eerste verzoek van Gebruiker adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen Gebruiker reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit hoofde van de Opdracht.
4.7 De Klant zal zich strikt houden aan de door Gebruiker aangegeven en tussen partijen overeengekomen wijze van tijdverantwoording, door middel van een tijdregistratiesysteem, of door middel van het moeten ondertekenen van ‘urenstaten’.
4.8 Wanneer de Klant de door kandidaat aangeboden urenstaat 3 werkdagen na het aanbieden niet heeft geaccordeerd, worden deze automatisch verwerkt als akkoord.
4.9 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Gebruiker maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW met een minimum van EUR 250,-, tenzij Gebruiker aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Klant in verzuim is door de Klant verschuldigd zijn.

Artikel 5: Leiding, toezicht en arbeidsomstandigheden
5.1 De Klant zal bij de uitoefening van de werkzaamheden door de Gedetacheerde, op eenzelfde zorgvuldige wijze toezicht houden als waartoe zij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
5.2 Het is de Klant niet toegestaan de Gedetacheerde op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, behoudens indien Gebruiker daarvoor de schriftelijke toestemming aan de Klant heeft verstrekt.
5.3 De Klant draagt jegens de Gedetacheerde zorg voor alle verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in artikel 7:658 BW, de toepasselijke Arbeidsomstandighedenwet en alle daarmee samenhangende regelgeving en hieruit voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
5.4 Tenzij anders schriftelijk tussen Gebruiker en de Klant overeengekomen, stelt de Klant de Gedetacheerde alle middelen ter beschikking die noodzakelijk zijn om de overeengekomen werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.
5.5 De Klant stelt de Gedetacheerde in de gelegenheid en zo nodig in onderling overleg, tot het opnemen van vakantiedagen/verlofuren en het voeren van beoordelingsgesprekken met Gebruiker.
5.6 In geval van een eventueel bedrijfsongeval of een beroepsziekte, zal de Klant aan alle wettelijke vereisten voldoen en de bevoegde instanties, alsmede Gebruiker, daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
5.7 Thuiswerken
– De Klant maakt concrete afspraken met de Gedetacheerde over de voorwaarden waaronder thuiswerken wordt toegestaan. Gebruiker is hierbij geen partij;
– De Klant zorgt voor een juiste ICT-verbinding zodat de Gedetacheerde thuis kan inloggen op het netwerk en daardoor zijn werkzaamheden goed kan uitoefenen;

Artikel 6: Vervanging en beschikbaarheid
6.1 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om tijdens de duur van de looptijd van de overeenkomst met de Klant, een vervangende Gedetacheerde aan te bieden. Uitsluitend op grond van zwaarwegende omstandigheden, kan de Klant dit voorstel afwijzen.
6.2 Gebruiker schiet nimmer tekort in de nakoming van haar verplichtingen, in het geval zij op grond van arbeidsongeschiktheid van een Gedetacheerde of indien om andere (persoonlijke) redenen (van de Gedetacheerde), deze Gedetacheerde niet aan de Klant ter beschikking kan worden gesteld. In een dergelijk geval zal Gebruiker zich inspannen om op verzoek van de Klant op de kortst mogelijke termijn een andere gekwalificeerde Gedetacheerde aan de Klant ter beschikking te stellen.
6.3 In geval van verhindering, ziekte of ongeval van de Gedetacheerde zal de Klant Gebruiker hiervan onverwijld in kennis stellen, teneinde Gebruiker in staat te stellen passende maatregelen te treffen.

Artikel 7 Functie, Opdrachtgeverstarief en indexatie
7.1 Voor aanvang van de Opdracht verstrekt de Klant de omschrijving van de door Gedetacheerde uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de beloningsregeling van de Klant.
7.2 De beloning van de Gedetacheerde wordt vastgesteld conform de toepasselijke wet- en regelgeving en cao, zulks aan de hand van de door de Klant verstrekte functieomschrijving. Indien Gebruiker door toepasselijke wet- en regelgeving een loonsverhoging dient door te voeren, dan is Gebruiker te allen tijde gerechtigde overeenkomstig haar Opdrachtgeverstarief aan te passen. Dit geldt voor nieuwe, lopende en reeds afgelopen opdrachten.
7.3. De Klant is gehouden Gebruiker te informeren omtrent wijzigingen in de inlenersbeloning, zodra deze wijziging zich voordoet. De beloning van de Gedetacheerde zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de Gedetacheerde op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de cao en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Gebruiker de beloning van de Gedetacheerde en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Klant is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie
aan Gebruiker verschuldigd.
7.4 De tarieven worden eenmaal per jaar, per 1 januari geïndexeerd.
7.5 Wijzigingen in de woon-werkafstand door verhuizing zullen direct aangepast en doorberekend worden op het Opdrachtgeverstarief.

Artikel 8: Bijzondere bepalingen
8.1 De navolgende bepalingen gelden specifiek voor de hieronder gespecificeerde
diensten/opdrachten.

Detachering
8.2 In de tussen partijen te sluiten schriftelijke overeenkomst of de door Gebruiker aan de Klant te verstrekken opdrachtbevestiging, staan de specifieke voorwaarden met betrekking tot de Detachering vermeld, waaronder maar niet uitsluitend de duur van de overeenkomst, het Opdrachtgeverstarief, de aard en de omvang van de door de Gedetacheerde te verrichten werkzaamheden.
8.3 In geval de ziekte of verhindering van de Gedetacheerde, langer duurt dan vijf werkdagen, zal Gebruiker met de Klant in contact treden met betrekking tot de eventuele vervanging van de Gedetacheerde. De Klant is verplicht om een redelijk voorstel daartoe van Gebruiker te aanvaarden.
8.4 De Klant zal de Gedetacheerde alle van belang zijnde aanwijzingen verstrekken en deugdelijk toezicht houden op de door de Gedetacheerde uit te voeren werkzaamheden. In het geval de Klant van mening is dat de werkzaamheden niet naar behoren worden uitgevoerd, zal hij ter zake doende instructies aan de Gedetacheerde verstrekken en Gebruiker over het vermeende disfunctioneren, dan wel andere onregelmatigheden inlichten. In overleg met de Klant is Gebruiker gerechtigd om passende maatregelen te treffen.
8.5 Indien de door Gebruiker geïntroduceerde kandidaat niet terstond, maar binnen twaalf maanden na de initiële afwijzing in dienst treden bij de Klant, dan is de Klant alsnog verplicht de kandidaat via Gebruiker in te lenen conform de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden.

Detavast
8.6 De Klant is verplicht om de Gedetacheerde het aantal overeengekomen uren op basis van de overeengekomen aard en omvang van de werkzaamheden, bij haar te werk te stellen.
8.7 Nadat de Klant de Gedetacheerde voor het aantal overeengekomen uren te werk heeft gesteld en de tussen partijen overeengekomen kosten daarvoor aan Gebruiker heeft betaald, is de Klant gerechtigd om de Gedetacheerde al dan niet in vaste (loon)dienst te nemen.
8.8 De Klant zal de Gedetacheerde alle van belang zijnde aanwijzingen verstrekken en deugdelijk toezicht houden op de door de Gedetacheerde uit te voeren werkzaamheden. In het geval de Klant van mening is dat de werkzaamheden niet naar behoren worden uitgevoerd, zal hij ter zake doende instructies aan de Gedetacheerde verstrekken en Gebruiker over het vermeende disfunctioneren, dan wel andere onregelmatigheden inlichten. In overleg met de Klant is Gebruiker gerechtigd om passende maatregelen, bijvoorbeeld in de zin van vervanging, te treffen.
8.9 Indien de door Gebruiker geïntroduceerde kandidaat niet terstond, maar binnen twaalf maanden na de initiële afwijzing in dienst treden bij de Klant, dan is de Klant alsnog verplicht de kandidaat via Gebruiker in te lenen conform de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden.

Werving en selectie
8.10 De opdracht werving en selectie wordt door Gebruiker uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
8.11 Gebruiker kan nimmer met zekerheid bevestigen dat een door haar voorgestelde Kandidaat te allen tijde ook een voor de Klant geschikte Kandidaat betreft en de beoogde werkzaamheden ook daadwerkelijk naar behoren zal uitvoeren. Het is daarom de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Klant om zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat. Het is de eigen keuze van de Klant om een voorgestelde Kandidaat in (loon)dienst te nemen.
8.12 Gebruiker introduceert een of meer kandidaten bij de Klant op basis van de overeenkomst en aan de hand van de bij Gebruiker bekende kennis en vaardigheden van de Kandidaat.
8.13 De Klant is vrij in de keuze één of meer kandidaten in dienst te nemen.
8.14 De opdracht wordt als voltooid beschouwd op het moment dat de Kandidaat en de Klant, of een aan haar gelieerde onderneming, overeenstemming hebben bereikt over de indiensttreding (op basis van een arbeidsovereenkomst, dan wel dat de Kandidaat anderszins te werk wordt gesteld)
8.15 Binnen één week na het bereiken van de overeenstemming wordt door de Klant een overzicht van de met de Kandidaat gemaakte afspraken inclusief een kopie van de door deze partijen ondertekende overeenkomst aan Gebruiker overgelegd.
8.16 Indien de Kandidaat door de Klant op een andere functie wordt aangesteld dan de functie waarvoor de opdracht was verstrekt, is de Klant eveneens de volledige vergoeding verschuldigd.
8.17 In het geval uit één opdracht meerdere kandidaten in dienst treden, is de Klant aan Gebruiker voor elke Kandidaat de volledige vergoeding verschuldigd.
8.18 Indien de door Gebruiker geïntroduceerde kandidaat niet terstond, maar binnen twaalf maanden na de initiële afwijzing in dienst treden bij de Klant, dan is de Klant alsnog verplicht de kandidaat via Gebruiker in te lenen conform de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden.
8.19 Indien en zodra overeenstemming is bereikt tussen de Klant en de Kandidaat als bedoeld in artikel 8.13, heeft Gebruiker aan haar verplichtingen voldaan en is de Klant de overeengekomen vergoeding aan Gebruiker verschuldigd.
8.20 De vergoeding is exclusief omzetbelasting (BTW) en bestaat uit een bepaald percentage van het all-in bruto jaarinkomen van de Kandidaat in het eerste jaar. Het percentage wordt in de overeenkomst vermeld.
8.21 Onder het all-in bruto jaarinkomen worden alle vastgelegde inkomensbestanddelen begrepen, zoals salaris, vakantiegeld een dertiende maand, een vaste jaarlijkse gratificatie, winstuitkering, provisie, garantiecommissie en fiscale bijtelling voor een ter beschikking gestelde auto.
8.22 De vergoeding is inclusief de door de Kandidaat gemaakte reis- en verblijfkosten in Nederland. Alle bijkomende kosten, zoals advertentiekosten, door de Kandidaat in verband met de sollicitatie te maken reiskosten en kosten verbonden aan een (psychologische) test, worden gedragen door de Klant.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 De Klant vrijwaart Gebruiker tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de opdracht of de door Gedetacheerde verrichtte diensten.
9.2 De Klant vrijwaart Gebruiker tegen eventuele aanspraken (van een Gedetacheerde) uit hoofde van bedrijfsongevallen of verlies of schade aan zaken van Gedetacheerde.
9.3 Iedere aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot maximaal het door Gebruiker aan de Klant over de laatste drie maanden voorafgaand aan het schadetoebrengende feit, gefactureerde bedrag (of minder indien de looptijd van de opdracht minder is dan drie maanden).
9.4 Aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is in alle gevallen uitgesloten.
9.5 Gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Klant ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Gebruiker maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Gebruiker behoort te komen en welke de uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst, blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht wordt tevens begrepen werkstaking, uitsluitingen, belemmeringen door derden, tekorten bij Gebruiker van beschikbare Gedetacheerden en overige plotseling van buitenkomende omstandigheden die de nakoming van de
overeenkomst door Gebruiker tijdelijk of blijvend onmogelijk maken.
10.2 Tijdens de duur van de overmacht toestand zullen de verplichtingen van Gebruiker worden geschorst.
10.3 Uitsluitend wanneer de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, is elk van de partijen bevoegd om de Opdracht tussentijds te beëindigen, zonder inachtneming van een
opzegtermijn.

Artikel 11: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Gedetacheerde
11.1 Het in dit artikel bepaalde geldt niet ten aanzien van Detavast en Werving en Selectie.
11.2 De Klant is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding met de Gedetacheerde aan te gaan indien en voor zover de arbeidsverhouding tussen Gebruiker en de Gedetacheerde op een rechtsgeldige wijze geëindigd is en indien en voor zover de Klant Gebruiker tenminste zes weken van tevoren over haar voornemen daartoe schriftelijk heeft bericht, alsmede met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
11.3 In dit artikel wordt tevens onder een Gedetacheerde verstaan, de aspirant-werknemer die bij Gebruiker is ingeschreven, de (aspirant-) werknemer die door Gebruiker aan de Klant is voorgesteld als Kandidaat, alsmede de Gedetacheerde wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Klant is geëindigd.
11.4 Het is de Klant en aan de Klant gelieerde vennootschappen tijdens de looptijd van de Opdracht en gedurende achttien maanden na het eindigen daarvan, behoudens schriftelijke toestemming van Gebruiker niet toegestaan om met een Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De Klant garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat de aan haar gelieerde vennootschappen zich aan het in dit artikel bepaalde zullen houden.
11.5 De Klant is bij overname van Gedetacheerde na afloop van de terbeschikkingstelling de navolgende vergoeding aan Gebruiker verschuldigd, welke vergoeding afloopt naarmate de looptijd van de Opdracht is toegenomen:
1. Indien de arbeidsverhouding met Gedetacheerde aanvangt voordat de terbeschikkingstelling zes maanden heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 35% van het laatstelijk geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Gedetacheerde over een periode van twaalf maanden;
2. Indien de arbeidsverhouding met de Gedetacheerde aanvangt nadat de terbeschikkingstelling zes maanden heeft geduurd, maar voordat de terbeschikkingstelling twaalf maanden heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 25% van het laatstelijk geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Gedetacheerde over een periode van twaalf maanden;
3. Indien de arbeidsverhouding met de Gedetacheerde aanvangt nadat de terbeschikkingstelling twaalf maanden heeft geduurd, maar voordat de terbeschikkingstelling achttien maanden heeft geduurd: een vergoeding ten bedrage van 10% van het laatstelijk geldende Opdrachtgeverstarief voor de betrokken Gedetacheerde over een periode van twaalf maanden.
11.6 Opdrachtgever is BTW verschuldigd over de vergoeding als bedoeld in artikel 11.5. Indien en voor zover van toepassing wordt de vergoeding van artikel 11.5 geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
11.7 Voor zover Gebruiker de Gedetacheerde slechts direct of indirect aan de Klant heeft voorgesteld, doch de Klant binnen een periode van twaalf maanden met deze aspirant Gedetacheerde een arbeidsverhouding aangaat, is de Klant een vergoeding verschuldigd van 20% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de desbetreffende Gedetacheerde van toepassing zou zijn geweest over een periode van twaalf maanden.
11.8 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde is de Klant een boete verschuldigd aan Gebruiker van EUR 25.000,-.
11.9 Alle vergoedingen uit hoofde van dit artikel dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na facturatie door Gebruiker daartoe aan haar te worden betaald.

Artikel 12: Geheimhouding
12.1 Alle vertrouwelijke informatie die partijen uit hoofde van de tussen hen gesloten overeenkomst ter ore is gekomen, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en voor het overige geheim worden gehouden.
12.2 Op verzoek van de Klant zal Gebruiker de Gedetacheerde eveneens verplichten alle informatie die hij uit hoofde van de tewerkstelling bij de Klant heeft verkregen, strikt geheim te houden. Gebruiker is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant als gevolg van de schending van het geheimhoudingsbeding door een Gedetacheerde.

Artikel 13: Geschillen

13.1 Op de met Gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Een geschil zal uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Gebruiker is gevestigd. Het staat Gebruiker vrij om de Klant voor de bevoegde rechter in zijn eigen arrondissement in rechte te betrekken.

Artikel 14: Privacy
14.1 In het kader van de Opdracht of andere overeenkomst vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en medewerkers, plaats. De Klant en Gebruiker zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en op een aantoonbaar, behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving worden verwerkt. De Klant verlangt geen gegevens van Gebruiker die Gebruiker op grond van wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Klant is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Gebruiker aan haar verstrekte gegevens.
14.2 De Klant is ervoor verantwoordelijk dat aan Gebruiker alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Klant hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende betrokkene.
14.3 De Klant vrijwaart Gebruiker tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, Gedetacheerden van de Klant of overige derden jegens Gebruiker in verband met een schending door de Klant van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Gebruiker gemaakte kosten.
14.4 De Klant neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuken op beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.
14.5 In geval van een beveiligingsincident (een daadwerkelijke, verwachte of vermoedelijke schending van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen welke leidt tot onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang tot gegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens) zal de Klant de Gebruiker onverwijld op de hoogte stellen, maar uiterlijk 12 uur nadat de Klant zich bewust is van een dergelijk beveiligingsincident. De in dit lid vermelde kennisgeving aan de Gebruiker omvat in ieder geval (i) de aard en de omvang van de Inbreuk (en de getroffen Persoonsgegevens) en (ii) de door Klant genomen maatregelen en de nog te nemen maatregelen om de Inbreuk te
(doen) beëindigen dan wel door (ongewijzigd) negatieve gevolgen van de Inbreuk te beperken.
14.6 Zodra de Klant op de hoogte is van een beveiligingsincident, moet de Klant alle noodzakelijke en passende maatregelen nemen om de gevolgen van het beveiligingsincident te onderzoeken, te reduceren en te herstellen en waar van toepassing de Gebruiker helpen ervoor te zorgen dat zij kan voldoen aan de AVG en eventuele wettelijke en/of contractuele verplichtingen (zoals verplichtingen om derden in kennis te stellen, inclusief toezichthouders en betrokkenen) in verband met het beveiligingsincident.
14.7 De Klant zal de Gebruiker binnen 24 uur in kennis stellen, tenzij uitdrukkelijk door toepasselijke wetgeving verboden, in geval van i) een klacht in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ii) een verzoek, vraag of bevel tot de productie, verwerking of toegang tot persoonsgegevens, of iii) verzoeken van betrokkenen, waaronder verzoeken tot toegang, rectificatie, blokkering van verwerking van persoonsgegevens, dataoverdraagbaarheid en soortgelijke verzoeken.

Artikel 15: Slotbepalingen
15.1 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Opdracht, de overige overeenkomst en deze voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
15.2 Gebruiker is gerechtigd om haar rechten en plichten op grond van deze voorwaarden over te dragen aan een derde.
15.3 In geval van bijzondere – voorzien of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is Gebruiker gerechtigd de Opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Gebruiker gevergd kan worden de Opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.